Δευτέρα 1 Ιουνίου 2009

Η Αγγλική έκδοση του περιοδικού κυκλοφορεί στο Amazon!!

Η Αγγλική έκδοση του περιοδικού μας κυκλοφορεί πλέον και στο Amazon δίνοντας έτσι περισσότερες ευκαιρίες στους Έλληνες συγγραφείς και στο Ελληνικό χώρο του φανταστικού.

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Universe%20Pathways

Θα σας ενημερώσουμε για όλες της νέες πληροφορίες για αυτό το θέμα.